ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2561
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2561
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


dot
ข่าวสหกรณ์ฯ

 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  38

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************   

       ประกาศ วันหยุดสหกรณ์  วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562  (เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)

                 

 

                       

  คลิ๊กอ่าน*** โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (โครงการ2)

                                    จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ***ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562

   

Download เอกสาร  1.ใบเขียนโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

                               2. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****

   คณะกรรมการเงินกู้สามัญ จะประชุมพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

และสหกรณ์จะโอนเงินให้สมาชิก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

  

**********************************************************************************************************************************************************************

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบก่อนรับเงินกู้
สามัญ/พิเศษ/ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันสิ้นเดือน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บัตร  

 

Thanachart CO-OP D Card

 สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกเป็น7.25%ต่อปี           

                                     มีผลตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม 2560

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

►►►

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ของสหกรณ์ในการหักเงินสมาชิก ที่มาใช้บริการเงินกู้ทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
 

(ไม่รวมวันที่ 1 ในแต่ละเดือน)

Download

ใบคำขอสมัครบัตร Thanachart CO-OP D Card

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  

หลักฐานประกอบคำขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน

รื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
จนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
  (จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และเงินกู้พิเศษ  

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

 

     

 

                

 

 

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

                                                                                                    

 

 

ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แจ้งได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

 

    ผลงานทางวิชาการ 

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชการ ลงประกาศ หมวด fulltext
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจำกัด
16 มีนาคม 2555

 

งานวิจัย

การศึกษา

มี
         

 
  Webboard  
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอรายละเอียดการหักชำระงินกู้สามัญ2019-04-142019-05-1840 / 1
dot
กระทู้ปกติฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ฝากได้สูงสุดกี่ล้านบาท2019-02-102019-02-10100 / 0
dot
กระทู้ปกติสัญญาเงินกู้2019-02-102019-05-18103 / 1
dot
กระทู้ปกติวันเลือกตั้ง คณะ กก. 2018-12-122018-12-21145 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากให้มีลิงค์สมาชิก2018-12-102018-12-21128 / 1
dot
กระทู้ปกติเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน2018-10-312018-10-31279 / 0
dot
กระทู้ปกติการรับสมัครสมาชิก2018-08-142018-08-28333 / 1
dot
กระทู้ปกติทำไมงวดเงินกู้ฉุกเฉินเหลือ362018-07-202018-07-24310 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามการกู้เงินค่ะ2018-06-212018-07-24358 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581