ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


ข่าวสหกรณ์ฯ

 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  39

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************   

 หกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ให้จัดโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รู้ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงสิทธิการถือหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการต่างๆ ขึ้น 

ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ณ โรงแรมบ้านเชียง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่นี่

 

 

   

 

News

 *** รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 2 เพิ่มเติม  (รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัติ)

               สหกรณ์ฯขอแจ้งให้สมาชิกมาลงนามสัญญาเงินกู้สามัญพัฒนา ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

    (ผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส ต้องมาลงนามในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

กรุงไทยของสมาชิก ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 (สมาชิกที่ยังไม่แนบหลักฐานหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

ให้นำมาในวันทำสัญญาเงินกู้)

 

                 

 

                       

  คลิ๊กอ่าน*** โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (โครงการ2)

                                    จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ***ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562

   

Download เอกสาร  1.ใบเขียนโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

                               2. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****

   คณะกรรมการเงินกู้สามัญ จะประชุมพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

และสหกรณ์จะโอนเงินให้สมาชิก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

  

**********************************************************************************************************************************************************************

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบก่อนรับเงินกู้
สามัญ/พิเศษ/ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันสิ้นเดือน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บัตร  

 

Thanachart CO-OP D Card

 สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกเป็น7.25%ต่อปี           

                                     มีผลตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม 2560

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

►►►

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ของสหกรณ์ในการหักเงินสมาชิก ที่มาใช้บริการเงินกู้ทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
 

(ไม่รวมวันที่ 1 ในแต่ละเดือน)

Download

ใบคำขอสมัครบัตร Thanachart CO-OP D Card

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  

หลักฐานประกอบคำขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน

รื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
จนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
  (จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และเงินกู้พิเศษ  

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

 

     

 

                

 

 

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

                                                                                                    

 

 

ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แจ้งได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

 

    ผลงานทางวิชาการ 

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชการ ลงประกาศ หมวด fulltext
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจำกัด
16 มีนาคม 2555

 

งานวิจัย

การศึกษา

มี
         

 
No article here !

No article here !
สหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง
No article here !

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581