ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


ข่าวสหกรณ์ฯ

 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  40

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************

                        

   

Down load แบบฟอร์ขอลดส่งค่าหุ้น ใช้ได้ตลอดไป  ข้อ 1. แบบขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน

แบบฟอร์มใช้เฉพาะ ข้อ 2.และ ข้อ 3.  ใบปรับโครงสร้างหนี้ (ระยะเวลาสิ้นสุด พฤศจิกายน 2563)

         

 

► ► ► แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและคำสั่งศาลปกครอง

 

  

►►ข่าวดี....สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด

ได้เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิก เพื่อลดภาระการส่งชำระของเงินกู้ฉุกเฉิน

และเงินกู้สามัญพัฒนาชีวิต   สมาชิกสามารถ

ยื่นคำขอกู้สามัญดำรงชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

ส่งชำระ 150 งวด หักงวดละ 3,100 บาท

  (ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม  จำนวน  2 คน)  

    Download  คำขอกู้สามัญดำรงชีพ

          

                 ► ► ►  ประกาศผลการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

'

   ► ► สหกรณ์ฯขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

    กับสหกรณ์ฯ  ขอให้มาเปิดบัญชีออมทรัพย์ในวันและเวลาทำการ ( 09.00 - 15.00 น.)  เพื่อรับเงินทุน

สวัสดิการวันคล้ายวันเกิด ที่สหกรณ์จะได้มอบให้กับท่านสมาชิกในเดือนที่ตรงกับวันเกิด
 (สหกรณ์ฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการโอนเงินให้กับสมาชิก เฉพาะรายที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของสหกรณ์เท่านั้น)

             ระเบียบ เงินทุนสวัสดิการวันคล้ายวั นเกิด พ.ศ. 2563

  ► ► สำหรับสมาชิกที่ใช้บัตรธนชาตโคออฟ (บัตรกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน) ทางธนาคารได้แจ้ง

ให้ทราบว่า บัตรยังคงใช้ได้ปกติสำหรับบัตรที่ใช้รหัสผ่าน 4 หลัก เนื่องจากตัวบัตรมีChip Card แล้ว

  

News

 ข่าวดี  

สหกรณ์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

เป็นอัตราร้อยละ 6.75 บาท/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

               
           

► โครงการมอบทุนการศึกษาสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก

 

ประกาศ

เรื่องการมอบทุนการศึกษาสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก

ประจำปี 2562

 

 โดรงการมอบทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการสมาชิก

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับทุนสวัสดิการ

ประจำปี 2562

 

 

 

 

                 

 

                       

  คลิ๊กอ่าน*** โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (โครงการ2)

                                    จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ***ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562

   

Download เอกสาร  1.ใบเขียนโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

                               2. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      (ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม  จำนวน  1 คน)

   **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****

 

  

**********************************************************************************************************************************************************************

 

ประกาศ

 

*  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

จากสหกรณ์อื่น  *

 มีผลตั้งแต่ วันที่  1 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บัตร  

 

Thanachart CO-OP D Card

 สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกเป็น7.00%ต่อปี           

                                     มีผลตั้งแต่ วันที่  1 กันยายน 2562

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

►►►

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ของสหกรณ์ในการหักเงินสมาชิก ที่มาใช้บริการเงินกู้ทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
 

(ไม่รวมวันที่ 1 ในแต่ละเดือน)

Download

ใบคำขอสมัครบัตร Thanachart CO-OP D Card

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  

หลักฐานประกอบคำขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน

รื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
จนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
  (จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
   

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

 

     

 

                

 

 

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

                                                                                                    

 

 

ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แจ้งได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

 

    ผลงานทางวิชาการ 

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชการ ลงประกาศ หมวด fulltext
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจำกัด
16 มีนาคม 2555

 

งานวิจัย

การศึกษา

มี
         

 
No article here !

No article here !
สหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง
No article here !

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581