ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


ข่าวสหกรณ์ฯ

 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  39

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************   

1.          ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบดังนี้

 

ส    1.สหกรณ์ได้นำส่งหนังสือยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝาก ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2562  โดยนำส่งเฉพาะ หน่วย/โรงเรียน ที่ผู้สอบบัญชีได้สุ่มมาให้ทั้งหมด 27 หน่วยงาน/โรงเรียน  เมื่อสมาชิกได้รับหนังสือแล้ว       ขอให้รีบตอบกลับโดยด่วน    (ตรวจสอบหน่วยงาน/โรงเรียนที่สุ่มตรวจ)

 

 2. สหกรณ์ได้นำส่งแบบสอบถามการรับเงินปันผล เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคาร       หากถูกต้อง ไม่ต้องตอบกลับ  หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ถ่ายหน้าสมุดพร้อมแนบมากับแบบสอบถาม ส่งข้อมูลให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

 

 3. สหกรณ์จะงดให้บริการการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562
     (ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน – 23.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
          เนื่องจากสหกรณ์จะทำการปิดปีบัญชีประจำปี 2562

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ► ► 

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

 

 

 

News

 ข่าวดี  

สหกรณ์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

เป็นอัตราร้อยละ 7.00 บาท/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

               
           

► โครงการมอบทุนการศึกษาสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก

 

ประกาศ

เรื่องการมอบทุนการศึกษาสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก

ประจำปี 2562

 

 โดรงการมอบทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการสมาชิก

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับทุนสวัสดิการ

ประจำปี 2562

 

 

 

 

                 

 

                       

  คลิ๊กอ่าน*** โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (โครงการ2)

                                    จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ***ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562

   

Download เอกสาร  1.ใบเขียนโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

                               2. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****

 

  

**********************************************************************************************************************************************************************

 

ประกาศ

 

*  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

จากสหกรณ์อื่น  *

 มีผลตั้งแต่ วันที่  1 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บัตร  

 

Thanachart CO-OP D Card

 สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกเป็น7.00%ต่อปี           

                                     มีผลตั้งแต่ วันที่  1 กันยายน 2562

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

►►►

 

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ของสหกรณ์ในการหักเงินสมาชิก ที่มาใช้บริการเงินกู้ทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
 

(ไม่รวมวันที่ 1 ในแต่ละเดือน)

Download

ใบคำขอสมัครบัตร Thanachart CO-OP D Card

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  

หลักฐานประกอบคำขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน

รื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
จนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
  (จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และเงินกู้พิเศษ  

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

 

     

 

                

 

 

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

                                                                                                    

 

 

ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แจ้งได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

 

    ผลงานทางวิชาการ 

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชการ ลงประกาศ หมวด fulltext
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานีจำกัด
16 มีนาคม 2555

 

งานวิจัย

การศึกษา

มี
         

 
No article here !

No article here !
สหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง
No article here !

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581