ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2561
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2561
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้


< /embed>


dot

ข่าวสหกรณ์ฯ

 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  38

                                                   

                         

 

สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกเป็น7.25%ต่อปี                                                                                                     

                                                             มีผลตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม 2560

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

********************************    ***************************************   ****************************************

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบก่อนรับเงินกู้ สามัญ/พิเศษ/ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันสิ้นเดือน ดังนี้

 

เนื่องจากสหกรณ์ได้เปลี่ยนวันประมวลผลรายการเรียกเก็บหุ้นหนี้รายเดือน จากวันที่ 5 ของทุกเดือน
เป็น วันที่ 1 ของทุกเดือนนั้น สมาชิกที่มารับเงินกู้ในช่วงวันดังกล่าว จะต้องทราบหลักเกณฑ์ในการหักหนี้และดอกเบี้ยดังนี้

                    1. กรณีสมาชิกมารับเงินกู้และไม่มีหนี้คงเหลือเดิม สหกรณ์จะหักไว้เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ โดยคิดจากวันที่กู้ถึงวัน

สิ้นเดือนนั้น

                    2. กรณีสมาชิกมารับเงินกู้และมีหนี้คงเหลือเดิม สหกรณ์จะหักหนี้คงเหลือเดิมทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันที่กู้ และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ถึงวันสิ้นเดือนนั้น หากรับในวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะหักหนี้คงเหลือเดิมพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เก่าถึงวันสิ้นเดือน แต่ไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ เนื่องจากสัญญาใหม่ได้ระบุเดือนที่เริ่มหักเป็นเดือนถัดไป

                          **** ณ วันสิ้นเดือน เมื่่อสหกรณ์ได้รับเงินตามที่เรียบเก็บไปในเดือนนั้นเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จะคืนเงินที่หักได้เฉพาะต้นและดอกเบี้ยของสัญญาเดิมที่เรียกเก็บไป เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของสมาชิกแต่ละท่านให้  (ดังนั้นสมาชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ เพื่อรับเงินคืนซึ่งจะโอนเข้าบัญชีในวันสิ้นเดือนนั้น และสมาชิกสามารถปรับสมุดได้ในต้นเดือนถัดไป)

 

                    จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านโปรดทราบโดยทั่วกัน

*********************************************************************************************************************************

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บัตร

Thanachart CO-OP D Card

ข้อดี สำหรับสมาชิก
 

* มีวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 120,000 บาท
โดยบริษัทธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด

* ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

* ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ทุกครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

* ไม่ต้องทำเอกสารในการกู้เงินทุกครั้(เฉพาะการกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน)
 

 คุณสมบัติของบัตร

* ถอนเงิน 24 ชม. ได้ทุกเครื่อง ATM ทุกธนาคาร ทั่วโลก ภายใต้สัญลักษณ์ Master Card

* ชำระค่าสินค้า และบริการ แทนเงินสด กับร้านค้าที่รับบัตรภายใต้สัญลักษณ์ Master Card

* ชำระค่าสินค้าและบริการสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน  และถอนเงินสูงสุดได้ 200,000 บาทต่อวัน

* สมาชิกเจ้าของบัตรจะต้องทำการขอเปิดใช้บัตรก่อนในครั้งแรก สอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 
โทร. 042-243020 กด 4             

*** สำหรับสมาชิกที่มีบัตรกดฉุกเฉินกระแสรายวันเดิมอยู่แล้ว ให้ติดต่อ ทำบัตรใหม่ โดยกรอกข้อมูลใบคำขอสมัครบัตร

Thanachart CO-OP D Card  บัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ในเดือน พฤษภาคม 2559 ท่านสมาชิกจะได้รับบัตรใหม่พร้อมวงเงินเดิม
ที่มีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มวงเงินก็สามารถยื่นคำขอกู้ใหม่ได้เลย  
(หากไม่มาติดต่อทำบัตรใหม่ สมาชิกจะไม่สามารถใช้บัตรเดิมกดเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)

Download

ใบคำขอสมัครบัตร Thanachart CO-OP D Card

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน 

หลักฐานประกอบคำขอกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน 
 

  ประกาศ

 เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

รื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก


เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ ของสหกรณ์หรือของสมาชิก  (จากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)
 

 

►►  ประกาศ เรื่อง การมอบทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการสมาชิก ประจำปี 2559

                     ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

 

►►  ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2559

                           ตรวจสอบจำนวนทุนการศึกษาสมาชิกที่ได้รับในแต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน

 

 

 

                

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของสกรณ์ในการหักเงินสมาชิก

ที่มาใช้บริการเงินกู้ทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

(ไม่รวมวันที่ 1 ในแต่ละเดือน)

********************************

คลายข้อสงสัยให้แก่สมาชิกที่มารับเงินกู้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ

เฉพาะผู้ที่มารับเงินตั้งแต่วันที่ 2 ของแต่เดือน (สหกรณ์ประมวลผลรายการเรียกเก็บวันที่ 1) จะต้องถูกหักรายการต่างๆ ดังนี้

     1.  หากไม่มีหนี้เดิม จะถูกหัก ดอกเบี้ยล่วงหน้าคิดถึงวันสิ้นเดือน

     2.  หากมีหนี้เดิม จะถูกหักหนี้เดิม กับดอกเบี้ยคิดถึงวันที่กู้ และดอกเบี้ยล่วงหน้าของสัญญากู้ใหม่คิดถึงวันสิ้นเดือน

     ***   เหตุใดจึงต้องหักดอกเบี้ยทั้งเงินกู้เก่า และเงินกู้ใหม่ เป็นคำถามที่สมาชิกมักจะถามอยู่เสมอว่า ในเมื่อวันสิ้นเดือนก็หักแล้ว ทำไมจะต้องมาหักซ้ำซ้อนกันอีก  ขออธิบายให้สมาชิกได้ทราบว่า รายการหักวันสิ้นเดือนเป็นรายการรอเรียกเก็บ ซึ่ง ณ วันที่สมาชิกมากู้เงิน สหกรณ์ยังไม่ได้รับเงินที่เรียกเก็บไป เพราะรายการที่สหกรณ์แจ้งเก็บไปนั้น สมาชิกบางรายไม่สามารถหักได้  ทำให้สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด   เมื่อถึงวันสิ้นเดือนจริงๆ  สหกรณ์ได้รับเงินที่เรียกเก็บไป สหกรณ์จะทำการยกเลิกใบเสร็จ  โดยนำยอดเงินที่เรียกเก็บไปทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มาโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก  

    ***  ส่วนสมาชิกที่ไม่มีหนี้เดิม จะต้องคิดดอกเบี้ยล่วงหน้า เพราะถ้าไม่คิดดอกเบี้ยล่วงหน้า การเรียกเก็บจะเรียกเก็บในเดือนถัดไป จะทำให้สมาชิกต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวนมาก

              

 

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย

  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

 

                         

 

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวของสหกรณ์

 

รายชื่อบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว

 

เชิญชวนสมาชิก(สามัญ)ของสหกรณ์ฯ  สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

(ww.thaiftsc-ca.com)

สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคม หมายเลข 085-4624998 (คุณจันทร์ทิพย์)

หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาฯ 042-243020 กด 0 ติดต่อ(คุณวิภาจรีย์)

 

**************************************************************************************************************************

 

สรุปผลการดำเนินงาน  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุนนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554

 

ศูนย์ประสานงาน สสอค. (ครู)                              จำนวน           145  ศูนย์

                           ศูนย์ประสานงานสมทบ สสอค. (5 กลุ่มวิชาชีพ)       จำนวน           174  ศูนย์

 

สมาชิก  สสอค.                                                จำนวน     278,937  ราย

 

สมาชิกเสียชีวิต  ปี  2553                                   จำนวน          112   ราย

                           สมาชิกเสียชีวิต  ปี 2554                                     จำนวน        1,077  ราย

 

                                               - ข้าราชการครู                                                           999    ราย

 

                                               -  สมทบ 5 กลุ่มวิชาชีพ                                                78    ราย

 

                 การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก  สสอค.

 

                 มกราคม - กันยายน  2554   ศพละ       600,000  บาท

 

                 ตุลาคม   2554                     ศพละ      653,615   บาท  (261,441 x 2.5)

 

                 พฤศจิกายน  2554               ศพละ       650,172.50 บาท  (260,069 x 2.5)

 

                 ธันวาคม   2554                   ศพละ       651,655  บาท  (260,662 x 2.5)

 

                  ***  หมายเหตุ   ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก  ใช้อัตราจำนวน

 

                  สมาชิก ณ สิ้นเดือนก่อนเสียชีวิตคูณด้วย 2.5 บาท (ตามข้อบังคับสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

                  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่ 3) พ.ศ.2554)

 

 

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาฯ  ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน  สามัญ และเงินกู้พิเศษ  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้  (เงินกู้ฉุกเฉิน)

    ***   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกมีสิทธิกู้ได้สูงสุด ไม่เกินเงินหุ้นที่ได้ชำระไว้แล้วและ

ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

    ***   ส่งชำระได้ไม่เกิน  36  งวด

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้  (เงินกู้สามัญ)

 

               *  วงเงินกู้ยืม  สูงสุดไม่เกิน  2,500,000.00 บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

               *   สมาชิกจะต้องมีหุ้นร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ 

               *   อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน - 24 เดือน และมีอายุไม่เกิน 55 ปี ให้ กู้ได้ไม่เกิน  65  เท่าของเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                * อายุสมาชิกเกินกว่า 24 เดือนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 55 ปี  ให้กู้ได้ 65 เท่า ของเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือนขึ้นไป และมีอายุเกินกว่า 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี  ให้กู้ได้ 65 เท่า ของเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                     *สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือสมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจำแล้วให้กู้ได้ 30 เท่า ของเงินเดือน  แต่ไม่เกินจำนวนเงินหนึ่งล้านห้าแสนนบาทถ้วน เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง หรือมีเงินฝากเป็นหลักประกัน

                *การกู้ยืม  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินค่าหุ้น  หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 

                       การส่งเงินงวดชำระหนี้

อายุ จำนวนส่งชำระ
ไม่เกิน 40 ปี ไม่เกิน 240  งวด
เกินกว่า  40 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 45 ปี ไม่เกิน 180 งวด
เกินกว่า 45 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 50 ปี ไม่เกิน 150 งวด
เกินกว่า 50 ปี - ไม่เกิน 55 ปี ไม่เกิน 120 งวด
เกินกว่า 55 ปี - ไม่เกิน 57 ปี ไม่เกิน 96 งวด
เกินกว่า 57 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 72 งวด

 

 

  

                                                                                                     

 

  ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แจ้งได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

    ผลงานทางวิชาการ 

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชการ ลงประกาศ หมวด fulltext
1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 16 มีนาคม 2555

งานวิจัย

การศึกษา

มี
         

 

 

 


No article here !

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581