ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


dot


 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          นายไมตรี  วัชรพาณิชย์        

นายไมตรี  วัชรพาณิชย์

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  42 

**************************************************************************************************************************************************************************

 

   DownLoad    คำขอปรับโครงสร้างหนี้ ปี 2565

 

 

  ข่าวดี.....ประชาสัมพันธ์เพื่อสมาชิกทราบ....
  ....เชิญชวนสมาชิกสามัญสมัครด่วน...
    - สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด
    - กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี (ล้านอุดร)
                ความคุ้มครอง  1  ล้านบาท

    

Download ใบเสมัครที่นี่

ใบสมัคร จำนวนเงิน ชำระโดย

สมาคม ฌส.อด.

 

1,150

 

เงินสด 

 

กองทุนล้านอุดร

 

3,760

เงินสด 

 

 

  อ่านประกาศ  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

             อ่านประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                           

**************************************************************************************************************************************************************************

                     


จุลสาร  ปีที่ 41  ฉบับที่ 1  เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2564)


 

DownLoad จุลสารฉบับที่ 1/ 2564


 

 

 

ด่วน...ประกาศ เรื่อง การรักษามาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ และเลื่อนวันหยุดชดเชย

ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ 

  ►  หนังสือปรับโครงสร้างหนี้ (รอบ 2 )

 

*** หนังสือปรับโครงสร้างหนี้  *** 

ในช่วงสถานการณ์ โค-วิด 19 

ช่วงระยะเวลา 6  เดือน 

( สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ประกาศ   ♦     

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ วันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563

  (  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน)

                             

กดลิงค์ ⇒ ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

สแกนคิวอาร์โค๊ด เข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
1. ผ่านทางไลน์ 2. ผ่านทางเว็บ 3. ผ่านทางแอปลิงค์
 คิวอาร์โคด เข้าระบบข้อมูลสมาชิก  

  ►►    ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกใด้ทราบ ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้


หากมีข้อซักถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร.  042-243020 กด 4  หรือผ่าน ไลน์ไอดี : 0934916556

 

  

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันicon

                                   ขอแจ้งให้สมาชิกโปรดทราบ  

 สมาชิกที่เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ศูนย์บาท  ท่านจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี

                          ก่อนยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

หากบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก มีศูนย์ บาท  จะไม่สามารถกดถอนเงินกู้ออกมาได้

More...
ประกาศ แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564icon
More...
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และ ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากicon
More...

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581