ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


dot


 

      

วิสัยทัศน์  

พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง 

ส่งเสริมการออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2561-2564

          ดร.อัครพล  เดชะพหุล        

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

ประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่  41  

**************************************************************************************************************************************************************************

                                           

 

 

 

ด่วน...ประกาศ เรื่อง การรักษามาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ และเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือปรับโครงสร้างหนี้    ►  หนังสือปรับโครงสร้างหนี้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ประกาศ   ♦     

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ วันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563

  (  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน)

  

                           

กดลิงค์ ⇒ ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

สแกนคิวอาร์โค๊ด เข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
1. ผ่านทางไลน์ 2. ผ่านทางเว็บ 3. ผ่านทางแอปลิงค์
 คิวอาร์โคด เข้าระบบข้อมูลสมาชิก  

  ►►    ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกใด้ทราบ ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้


หากมีข้อซักถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร.  042-243020 กด 4  หรือผ่าน ไลน์ไอดี : 0934916556

 

  

ประกาศ ว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

 

 

 


ประกาศ แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564icon
More...
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564icon
More...
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564icon
More...

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581