ReadyPlanet.com


เป็นข้าราชการบำนาญกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ


 เป็นบำนาญกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับผมอยากรู้ผู้ตั้งกระทู้ บำนาญ :: วันที่ลงประกาศ 2018-06-21 18:06:28 IP : 223.206.241.8


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4264122)

เรียน ท่านสมาชิก

    สำหรับสมาชิกบำนาญ  สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบการกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่อายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไปว่า

" จ.  สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60  ปีขึ้นไป หรือสมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจำแล้ว  ให้กู้ได้สามสิบเท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกินจำนวนเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน

 

เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง  หรือมีเงินฝากเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน  คณะกรรมการอาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกผู้นั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ "

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2018-07-24 10:33:11 IP : 171.5.209.76[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.