ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


 ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด-19 article

 

Down load แบบฟอร์ขอลดส่งค่าหุ้น ใช้ได้ตลอดไป  

ข้อ 1. แบบขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน

แบบฟอร์มใช้เฉพาะ ข้อ 2.และ ข้อ 3.  ใบปรับโครงสร้างหนี้ (ระยะเวลาสิ้นสุด พฤศจิกายน 2563)
ข่าวสารสหกรณ์

 สหกรณ์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ article
 เงินกู้สามัญ ประเภท สามัญเพื่อการดำรงชีพ article
 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต article
 แจ้งให้สมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับเงินทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด article
 ธนาคารธนชาต แจ้งการใช้บัตรธนชาตโคออฟ article
*** ชี้แจงให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการหักเงินชำระหนี้เมื่อสมาชิกมากู้เงินทุกประเภท article
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและคำสั่งศาลปกครอง
 ประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์ article
 ประกาศผลการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581