ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด-19 article

 

Down load แบบฟอร์ขอลดส่งค่าหุ้น ใช้ได้ตลอดไป  

ข้อ 1. แบบขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน

แบบฟอร์มใช้เฉพาะ ข้อ 2.และ ข้อ 3.  ใบปรับโครงสร้างหนี้ (ระยะเวลาสิ้นสุด พฤศจิกายน 2563)
ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศ แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 article
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 article
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และ ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก article
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกทราบ article
เงินกู้สามัญ ประเภท สามัญเพื่อการดำรงชีพ article
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต article
แจ้งให้สมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับเงินทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด article
ธนาคารธนชาต แจ้งการใช้บัตรธนชาตโคออฟ article
ชี้แจงให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการหักเงินชำระหนี้เมื่อสมาชิกมากู้เงินทุกประเภท article
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและคำสั่งศาลปกครอง
ประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581