ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต article

  คลิ๊กอ่าน*** โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (โครงการ2)

                                    จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ***ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562

   

Download เอกสาร  1.ใบเขียนโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

                               2. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      (ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม  จำนวน  1 คน)

   **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****
ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศ แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 article
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 article
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และ ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก article
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกทราบ article
ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด-19 article
เงินกู้สามัญ ประเภท สามัญเพื่อการดำรงชีพ article
แจ้งให้สมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับเงินทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด article
ธนาคารธนชาต แจ้งการใช้บัตรธนชาตโคออฟ article
ชี้แจงให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการหักเงินชำระหนี้เมื่อสมาชิกมากู้เงินทุกประเภท article
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและคำสั่งศาลปกครอง
ประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581