ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


อัตราดอกเบี้ย

 

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

 

 ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท     

(ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ) 

 

  6.25 % /ปี 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564

เงินกู้สามํญ(ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทน)

4% /ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 เป็นต้นไป

ลูกหนี้เงินกู้

(สหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิก )

11.00 % /ปี 

 

 

 


  •  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ประเภทบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

 »  เงินฝากประจำ  (หักภาษี)

3.50 % /ปี

>>  เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี  (24 เดือน)

 

3.50 % /ปี

 

»  เงินฝากออมทรัพย์  

3.25 % /ปี

 »  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

  ตั้งแต่   1 แสนบาทขึ้นไป

 

 

  ***เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (จากสหกรณ์อื่น)

 

 

 

 3.50 % /ปี

 

 

3.50%/ปี

 

 

  หมายเหตุ- จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป ไม่เกิน
500,000.- รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (สิ้นเดือน) พฤศจิกายน,กุมภาพันธ์,พฤษภาคม,สิงหาคม
 
            -  จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 500,000.- บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  1  พฤศจิกายน  2563  เป็นต้นไป 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581