ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 35
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2558
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2558
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2557
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
bulletงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2557


< /embed>


อัตราดอกเบี้ย

 

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

 

 ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท     

(ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ)  

  7.75 % /ปี 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2554

ลูกหนี้เงินกู้

(สหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิก )

11.00 % /ปี 

 


  •  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ประเภทบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

 »  เงินฝากออมทรัพย์                 

 

3.50 % /ปี

 »  เงินฝากประจำ  (หักภาษี)

 

4.00 % /ปี

 »  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  แยกตามยอดฝากดังนี้
  ตั้งแต่   1 แสน  แต่ไม่ถึง    5  แสน

 

 

4.25 % /ปี

  ตั้งแต่   5 แสน  แต่ไม่เกิน   5  ล้าน

 

 

4.25 % /ปี

  เกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป

 

 

4.50 % /ปี

 

>>  เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี  (24 เดือน)

 

 

 

 

4.50 %/ปี

 

ตั้งแต่  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557  เป็นต้นไป 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581