ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


ประวัติสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์  ชนิด  จำกัด  ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  กรมสามัญ  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมอาชีวะ กรมการฝึกหัดครู  กรมพลศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี  โดยให้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จำกัด"  มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก  โดยการถือหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์และจัดเงินกู้แก่สมาชิก  เพื่อไถ่ถอนหนี้เก่า  หรือเพื่อความจำเป็น  หรือมีประโยชน์อื่น ๆ  ตามความต้องการของสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพง  สหกรณ์ได้รับการ ก่อตั้งเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2524  โดยมีจำนวนสมาชิกที่ก่อตั้ง จำนวน  118  คน  ถือหุ้นรวมเป็นเงิน  26,650.- บาท  เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 50/2524  เลขหมายทะเบียนข้อบังคับที่  กพธ 50/2524  สำนักงานตั้งอยู่ที่  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

         รายนามประธานกรรมการสหกรณ์

 

 

 

ชื่อ - สกุล

 

ปี พ.ศ.

1.นายสนิทพงศ์    นวลมณี

2524 - 2527

2.นายฉลาด         นิเทศ

2527 - 2528

3.นายอนันต์         มาศยคง

2528 - 2530

4.นายประพนธ์     พลเยี่ยม

2530 - 2531

5.นายมงคล          สุวรรณพงศ์

2531 - 2533

6.นายณรงค์          ชาติภรต

2533 - 2535

7.นางสุมาลี           บุณยารมย์

2535 - 2537

8.นายอิสระ            แพนศรี

2537 - 2538

9.นายประสิทธิ์      จิตธรรมมา

2538 - 2540

10.นายเบียน          โคตะนนท์

2540 - 2541

11.นายมณเฑียร     ศรีภูธร

2541 - 2543

12.นายณรงค์         ชาติภรต

2543 - 2547

13.นายบัณฑิต        ตุงคะสมิต

2547 - 2549

14.นายณรงค์         ชาติภรต

2549 - 2552

15.นายประมวล          โสภาพร

2553 - 2554

16.นายไมตรี               วัชรพาณิชย์

2555 - 2558

17.นายชัยนาท           พรมมาลุน

2559 - 2560

18.ดร.อัครพล            เดชะพหุล

2561 -  ปัจจุบัน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581