ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์มคำขอต่างๆ

 

 1.  

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ)

ใบสม้ครสมาชิกสมทบ (สมทบ)

( กระดาษ A4 )

(กระดาษ A4)

 2. 

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

 

( กระดาษ A4 )

 3.

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่างวดรายเดือน ( กระดาษ F14=Legal )

 4.

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ  ( กระดาษ a4 )  หนังสือค้ำประกันเงินกู้ต้องพิมพ์ 2 ฉบับ
 5.

ใบลาออกจากสมาชิก

 

 ( กระดาษ A4 )
 6.

 

 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน 

 

( กระดาษ A4 ) แนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 1 ชุด
 7.

 

ใบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแส  

 สมาชิกต้องมีบัตรโคออฟก่อน
 จึงจะยื่นใบคำขอกู้ได้
(ติดต่อทำบัตรได้ที่สหกรณ์เท่านั้น)

 (กระดาษ A4)   แนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 1 ชุด

 8.

 

ใบคำขอกู้สามัญ

 

( กระดาษ A4 )  สมาชิกต้องแนบหลักฐานตามที่แจ้งในใบคำขอกู้

 

 9.

 

ใบคำขอกู้พิเศษ 

 

( กระดาษ a4 )  สมาชิกแนบหลักฐาน ตามที่แจ้งในใบปะหน้า
     

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581