ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์มคำขอต่างๆ

 

 1.  

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สามัญ)

ใบสม้ครสมาชิกสมทบ (สมทบ)

( กระดาษ A4 )

(กระดาษ A4)

 2. 

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

 

( กระดาษ A4 )

 3.

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่างวดรายเดือน ( กระดาษ F14=Legal )

 4.

 

คำขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ  ( กระดาษ a4 )  หนังสือค้ำประกันเงินกู้ต้องพิมพ์ 2 ฉบับ
 5.

ใบลาออกจากสมาชิก

 

 ( กระดาษ A4 )
 6.

 

 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน 

 

( กระดาษ A4 ) แนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 1 ชุด
 7.

 
คำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

 

*** สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ต้องติดต่อ

ขอรับใบเปิดบัญชี
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ที่สนง.สหกรณ์ฯก่อน

 จึงจะสามารถยื่นคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันได้ 

    แนบหลักฐาน

  1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
                  

  2. สำเนาบัตรประจำตัว  1  ชุด


  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ พร้อมสำเนาหน้าบัตรกด (บัตรกรุงศรีเดบิท) ที่มีเลข 16 หลัก

 

 

      

 8.

 

ใบคำขอกู้สามัญ

 

( กระดาษ A4 )  สมาชิกต้องแนบหลักฐานตามที่แจ้งในใบคำขอกู้

 

 9.

 

ใบคำขอกู้พิเศษ 

 

( กระดาษ a4 )  สมาชิกแนบหลักฐาน ตามที่แจ้งในใบปะหน้า
10.

ใบเขียนโครงการ 


ใบคำขอกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

 

 (ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม จำนวน  1  คน)

 **** สมาชิกต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง เนื่องจากสหกรณ์จะทำการ

 

โอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกแนบหลักฐานมาเท่านั้น ****

 

11.

 

 

ใบคำขอกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ

 

 

 (ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม จำนวน  2 คน)

 

 

 12. 

 

หนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้ (ช่วงสถานการณ์โควิด) รอบ 2

 

 

 เงื่อนไข  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  ของดส่งเงินต้นสามัญ จะไม่สามารถยื่นกู้โครงการต่างๆได้

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581