ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 

                                                                    

                                                  นางวิภาจรีย์ ไพเราะ             นายถวิล  คะดุน

                      ผู้ช่วยผู้จัดการ                     ผู้ช่วยผู้จัดการ/ธุรการ
                  

 

 

                        

นางสุกฤตา  ชมชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางเอษณีย์  พันธุ์ดารัตน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางศรินรัตน์  เหลืองวันทา

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

 

 

 

 

 

                       

นางเกวนา  อักษรศรี 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางลำดวน  เดชะพหุล

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน