dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 

                                            นางวิภาจรีย์  ไพเราะ                                  นายถวิล  คะดุน
                                                  นางวิภาจรีย์ ไพเราะ             นายถวิล  คะดุน

                      ผู้ช่วยผู้จัดการ                     ผู้ช่วยผู้จัดการ/ธุรการ
                  

 

 

      นางปรียานุช  ชมชัยรัตน์         นางเอษณีย์  พันธุ์ดารัตน์         นางศุภกาญจน์  เหลืองวันทา

นางสุกฤตา  ชมชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางเอษณีย์  พันธุ์ดารัตน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางศรินรัตน์  เหลืองวันทา

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

 

 

 

 

 

           นางสิทธิภานี  อักษรศรี สาเจริญ      นางลำดวน  เดชะพหุล      

นางเกวนา  อักษรศรี 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางลำดวน  เดชะพหุล

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 

 

 

 

 

 

      นางปภาดา  วัชรพาณิชย์     นางสาวพนิตา  ยุทธรัตน์           นายเชิดพงษ์  มะลาศรี

นางปภาดา  วัชรพาณิชย์

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นางสาวพนิตา  ยุทธรัตน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายเชิดพงษ์  มะลาศรี

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/เงินกู้พิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581