ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39

 

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

ดร.อัครพล เดชะพหุล 

  

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

                                                                                           ประธานกรรมการ

 

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ .......................................................................  นายประสุข ศรีจันทร์ .............................................................  นายบรรจบ พรหมถาวร ......................................................................

นายต่อศักดิ์  ยุทธรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายประสุข  ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายบรรจบ  พรหมถาวร

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 

นายศรายุทธ วุฒิเสน                                                                      

         นายสุพจน์ อิืนทหอม

นายศรายุทธ  วุฒิเสน

     นายสุพจน์  อินทหอม

เหรัญญิก

     เลขานุการ

    

นายชัยนาท พรมมาลุน

.......................................................................

นายวิโรจน์ แพนศรี

....................................................................

นายเกรียงไกร เจริญพงศ์

............................................................

นายชัยนาท  พรมมาลุน

กรรมการ/ประธานเงินกู้สามัญ

นายวิโรจน์  แพนศรี

กรรมการ/ประธานเงินกู้พิเศษ

นายเกรียงไกร  เจริญพงศ์

กรรมการ/ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอก

นายสุรพงษ์ ซาตา

นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ 

นายณัฐวัฒน์  มาตย์นอก

กรรมการ

นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา

นายหิรัญชัย  เพ็ชรฤาชา

กรรมการ

นายสุรพงษ์  ซาตา

กรรมการ

นายอิศรา วรรณสุข

นายอิศรา  วรรณสุข

กรรมการ

นายกำจัด  ศักดิ์วงษ์

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ดัสกร ชุมปัญญา

ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581