dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40

 

           สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด

 

              คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

 

  ดร.อัครพล เดชะพหุล  
  ดร.อัครพล   เดชะพหุล  
......................................................................... ประธานกรรมการ .................................

 

 

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ .......................................................................  นายประสุข ศรีจันทร์ .............................................................  นายบรรจบ พรหมถาวร ......................................................................

นายต่อศักดิ์  ยุทธรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ประธานเงินกู้สามัญ/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

นายประสุข  ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายบรรจบ  พรหมถาวร

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 

นายสุพจน์  อินทหอม นายวิโรจน์ แพนศรี
นายสุพจน์  อินทหอม  นายวิโรจน์  แพนศรี
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ

                                                                      

 

   

นายรุจรัตน์ วงษ์คำช้าง

นายเกรียงไกร เจริญพงศ์.

นายกำธร หนูทอง

นายรุจรัตน์   วงษ์คำช้าง

กรรมการ/ประธานเงินกู้พิเศษ

นายเกรียงไกร  เจริญพงศ์

กรรมการ/ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายกำธร  หนูทอง

กรรมการ

 

ผอ.คมสันต์ ถานกางสุ่ย รองประวิทย์ จันดาวงศ์..... นายกำจัด ศักดิ์วงษ์.......
นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย นายประวิทย์   จันดาวงศ์ นายกำจัด  ศักดิ์วงษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 

 

 

นายวินัย ขาวเมืองน้อย

 

นายอิศรา วรรณสุข

ว่าที่ ร.ต.ดัสกร ชุมปัญญา
นายวินัย   ขาวเมืองน้อย นายอิศรา  วรรณสุข ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581