ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41

 

           สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด

 

              คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

 

   
  ดร.อัครพล   เดชะพหุล  
......................................................................... ประธานกรรมการ .................................

 

 

 ....................................................................... 

..................................

 

 ......................................................................

นายประสุข  ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ประธานเงินกู้สามัญ/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

นายชัยนาท  พรมมาลุน

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประวิทย์   จันดาวงศ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 

นายสุพจน์  อินทหอม  นายวิโรจน์  แพนศรี
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ

                                                                      

 

   

นายกำธร  หนูทอง

กรรมการ/ประธานเงินกู้พิเศษ

นายวินัย  ขาวเมืองน้อย

กรรมการ/ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายรุจรัตน์  วงษ์คำช้าง

กรรมการ

 

.....