ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2561
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2561
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38

 

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

ดร.อัครพล เดชะพหุล 

  

ดร.อัครพล  เดชะพหุล

                                                                                           ประธานกรรมการ

 

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ .......................................................................  นายประสุข ศรีจันทร์ .............................................................  นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน ......................................................................

นายต่อศักดิ์  ยุทธรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายประสุข  ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายอนันตศักดิ์  ภูพลผัน

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 

นายศรายุทธ วุฒิเสน                                                                      

 

           นายสุพจน์ อิืนทหอม

นายศรายุทธ  วุฒิเสน

     นายสุพจน์  อินทหอม

เหรัญญิก

     เลขานุการ

    

นายชัยนาท พรมมาลุน

.......................................................................

นายบรรจบ พรหมถาวร

....................................................................

นายรุจรัตน์ วงษ์คำช้าง

............................................................

นายชัยนาท  พรมมาลุน

กรรมการ/ประธานเงินกู้สามัญ

นายบรรจบ  พรหมถาวร

กรรมการ

นายรุจรัตน์  วงษ์คำช้าง

กรรมการ/ประธานเงินกู้พิเศษ

 นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอก

นายสุรพงษ์ ซาตา

นายเกรียงไกร เจริญพงศ์ 

นายณัฐวัฒน์  มาตย์นอก

กรรมการ

นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา

นายหิรัญชัย  เพ็ชรฤาชา

กรรมการ

นายสุรพงษ์  ซาตา

กรรมการ

นายอิศรา วรรณสุข

นายอิศรา  วรรณสุข

กรรมการ

นายเกรียงไกร  เจริญพงศ์

กรรมการ/ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.ดัสกร ชุมปัญญา

ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581