ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562

            คณะกรรมการอำนวยการ

 

1. ดร.อัครพล        เดชะพหุล

ประธานกรรมการ

2. นายต่อศักดิ์        ยุทธรัตน์

รองประธาน 1

3. นายประสุข         ศรีจันทร์

รองประธาน 2

4. นายบรรจบ        พรหมถาวร

รองประธาน 3

5. นายศรายุทธ       วุฒิเสน

เหรัญญิก

6. นายสุพจน์          อินทหอม

เลขานุการ

 

                  คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ   

 

1. นายวิโรจน์              แพนศรี    ประธานเงินกู้พิเศษ
2. นายสุรพงษ์              ซาตา กรรมการ
3. นายอิศรา                 วรรณสุข กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์             มาตย์นอก
กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.ดัสกร          ชุมปัญญา กรรมการและเลขานุการ

 

                                คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

 

1. นายชัยนาท           พรมมาลุน   ประธานเงินกู้สามัญ
2. นายเกรียงไกร          เจริญพงศ์ กรรมการ
3. นายอิศรา                 วรรณสุข    กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.ดัสกร          ชุมปัญญา กรรมการ
5. นายหิรัญชัย             เพ็ชรฤาชา กรรมการและเลขานุการ

 

           คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     

 

1. นายเกรียงไกร        เจริญพงศ์           ประธานกรรมการการศึกษาฯ
2. นายณัฐวัฒน์             มาตย์นอก กรรมการ
3. นายหิรัญชัย             เพ็ชรฤาชา กรรมการ
4. นายกำจัด                 ศักดิ์วงษ์
กรรมการ
5. นายสุรพงษ์              ซาตา
กรรมการและเลขานุการ

 

 

                  คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน


1.
 

ดร.อัครพล          เดชะพหุล                            

ประธานกรรมการ                              
 

2.
 

นายต่อศักดิ์           ยุทธรัตน์
 

กรรมการ
 

3.
 

นายประสุข             ศรีจันทร์
 

กรรมการ 
 

4.
 

นายศรายุทธ          วุฒิเสน
 

กรรมการ
 

5.
 

นายชัยนาท           พรมมาลุน
 

กรรมการและเลขานุการ
 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581