ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2564
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2564

            คณะกรรมการอำนวยการ

 

1. ดร.อัครพล        เดชะพหุล

ประธานกรรมการ

2. นายประสุข         ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นายชัยนาท       พรมมาลุน

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นายประวิทย์       จันดาวงศ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

5. นายสุพจน์          อินทหอม

กรรมากรและเหรัญญิก

6. นายวิโรจน์         แพนศรี

กรรมการและเลขานุการ

 

                  คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ   

 

1. นายกำธร               หนูทอง ประธานเงินกู้พิเศษ
2. นายคมสันต์              ถานกางสุ่ย กรรมการ
3. นายโชคชัย               แก้วดวงดี กรรมการ
4. นายสุกิจ                   อุทุมภา
กรรมการ
5. นายรุจรัตน์               วงษ์คำช้าง กรรมการและเลขานุการ

 

                                คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

 

1. นายประสุข             ศรีจันทร์ ประธานเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. นายวินัย                  ขาวเมืองน้อย กรรมการ
3. นายวิโรจน์               แพนศรี กรรมการ
4. นายบุญมาก            โพธิ์ชัยแก้ว กรรมการ
5. นายสุพจน์               อินทหอม กรรมการและเลขานุการ

 

           คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     

 

1. นายวินัย                  ขาวเมืองน้อย ประธานกรรมการการศึกษาฯ
2. นายกำจัด                  ศักดิ์วงษ์ กรรมการ
3. นายรุจรัตน์                วงษ์คำช้าง กรรมการ
4. นางญาธิดา               ภักดิ์วาปี
กรรมการ
5. นายคมสันต์              ถานกางสุ่ย
กรรมการและเลขานุการ

 

 

                  คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน


1.
 

 ดร.อัครพล          เดชะพหุล                            


   ประธานกรรมการ                              
 

2.
 
 นายประสุข             ศรีจันทร์   กรรมการ
 

3.
 

 นายชัยนาท            พรมมาลุน
 

  กรรมการ 
 

4.
 

 นายวิโรจน์              แพนศรี
 

กรรมการ
 

5.
 

นายสุพจน์              อินทหอม
 

กรรมการและเลขานุการ
 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581