dot dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563

            คณะกรรมการอำนวยการ

 

1. ดร.อัครพล        เดชะพหุล

ประธานกรรมการ

2. นายต่อศักดิ์        ยุทธรัตน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นายประสุข         ศรีจันทร์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นายบรรจบ        พรหมถาวร

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

5. นายสุพจน์          อินทหอม

กรรมากรและเหรัญญิก

6. นายวิโรจน์         แพนศรี

กรรมการและเลขานุการ

 

                  คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ   

 

1. นายรุจรัตน์              วงษ์คำช้าง  ประธานเงินกู้พิเศษ
2. นายประวิทย์             จันดาวงศ์ กรรมการ
3. นายอิศรา                 วรรณสุข กรรมการ
4. นายกำจัด                 ศักดิ์วงษ์
กรรมการ
5. นายกำธร                  หนูทอง กรรมการและเลขานุการ

 

                                คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

 

1. นายต่อศักดิ์            ยุทธรัตน์ ประธานเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. นายวินัย                   ขาวเมืองน้อย กรรมการ
3. นายเกรียงไกร          เจริญพงศ์ กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.ดัสกร          ชุมปัญญา กรรมการ
5. นายสุพจน์                อินทหอม กรรมการและเลขานุการ

 

           คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     

 

1. นายเกรียงไกร        เจริญพงศ์           ประธานกรรมการการศึกษาฯ
2. นายกำธร                  หนูทอง กรรมการ
3. นายคมสันต์              ถานกางสุ่ย กรรมการ
4. นายอิศรา                 วรรณสุข
กรรมการ
5. นายวินัย                   ขาวเมืองน้อย
กรรมการและเลขานุการ

 

 

                  คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน


1.
 

ดร.อัครพล          เดชะพหุล                            

ประธานกรรมการ                              
 

2.
 

นายต่อศักดิ์           ยุทธรัตน์
 

กรรมการ
 

3.
 

นายประสุข             ศรีจันทร์
 

กรรมการ 
 

4.
 

นายบรรจบ             พรหมถาวร
 

กรรมการ
 

5.
 

นายสุพจน์              อินทหอม
 

กรรมการและเลขานุการ
 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581