ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับสหกรณ์
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 40
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2563
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2563
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
bulletทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ. / สสอ.รท.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)


< /embed>


ที่ปรึกษาสหกรณ์

  

                                   

 
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายณรงค์  ชาติภรต นายอิสระ  แพนศรี นางวัฒนา  พิธรัตน์

 

นายณรงค์    ชาติภรต

 

นายอิสระ  แพนศรี 

 

นางวัฒนา  พิธรัตน์   

 

          

                                                                     

   

ที่ปรึกษา

 

 ดร.วิทยา  ประวะโข  ว่าที่ร้อยตรี บรรจง  มูลตรีแก้ว

ดร.วิทยา   ประวะโข

ผู้อำนวยการ สพม.เขต 20

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจง  มูลตรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


 ผอ.ธีระชัย  นนพิภักดิ์ นายธวัช  บรรเลงรมย์

 นายธีระชัย  นนพิภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

 

นายธวัช  บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา

 

นายไมตรี  วัชรพาณิชย์ อ.สุธรรม  สิทธิพรหม

 

นายไมตรี  วัชรพาณิชย์

นายสุธรรม  สิทธิพรหม

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581