ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2562
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2562
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2561
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


ที่ปรึกษาสหกรณ์

  

                                   

 
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายณรงค์  ชาติภรต    นายอิสระ  แพนศรีนางวัฒนา  พิธรัตน์    นายไมตรี  วัชรพาณิชย์

             นายณรงค์    ชาติภรต                           นายอิสระ  แพนศรี                     นางวัฒนา  พิธรัตน์             นายไมตรี  วัชรพาณิชย์

   

ที่ปรึกษา

 

 นายมรกต  กลัดสอาด  ว่าที่ร้อยตรี บรรจง  มูลตรีแก้ว

นายมรกต  กลัดสอาด

ผู้อำนวยการ สพม.เขต 20

 ว่าที่ร้อยตรี บรรจง  มูลตรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


 นายธีระชัย  นนภิภักดิ์ นายธวัช  บรรเลงรมย์

นายธีระชัย  นนพิภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

 

นายธวัช  บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581