ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับสหกรณ์
dot
bulletประวัติสหกรณ์
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบสหกรณ์
bulletคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38
bulletคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำปี 2561
bulletผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ประจำปี 2561
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559
dot
สวัสดิการสมาชิก
dot
bulletทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
bulletทุนเกษียณอายุราชการสมาชิก
dot
โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มคำขอ
dot
ตารางประชุมคณะกรรมการ
dot
bulletประชุมประจำเดือน
bulletประชุมเงินกู้สามัญ
dot
บัญชีธนาคารของสหกรณ์
dot
bulletรายชื่อธนาคารที่สมาชิกจะโอนเงินเข้าได้
dot
สส.อค. / สส.ชสอ.
dot
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)
bulletสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


< /embed>


ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2559

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน

 

รายการ

พ.ศ.

+ เพิ่ม

 

2559

2558

- ลด

จำนวนสมาชิก(สามัญ)

1,944

1,834

110

จำนวนสมาชิก(สมทบ) 232 214 18
สินทรัพย์รวม 2,350,541,650.33

2,107,477,487.33

243,064,163.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

732,190,253.82 614,989,969.96 117,200,283.86

เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

592,612,061.50 571,598,062.00 21,013,999.50
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 795,044,680.00

712,944,990.00

82,099,690.00

เงินทุนสำรองและทุนสะสมอื่นๆ 124,805,621.29

117,142,724.60

7,662,896.69

เงินให้กู้คงเหลือเมื่อสิ้นปี

2,182,543,993.78

1,937,748,690.51

244,795,303.27

ลูกหนี้เงินให้กู้สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 63,176,066.56

55,216,124.56

7,959,942.00

รายได้ระหว่างปี 161,337,245.22

146,414,323.38

14,922,921.84

ค่าใช้จ่ายระหว่างปี

72,515,782.60

66,514,858.94 6,000,923.66
กำไรสุทธิประจำปี 88,821,462.62

79,899,464.44

8,921,998.18

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่สหกรณ์ :
สำนักงาน : 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581